14.06.2017

Wyjaśnienia modyfikujące treść oświadczenia

Zgodnie z prawem zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Dodatkowo, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, ten zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (KIO 604/17) wskazała, że proces wyjaśnień oparty o art. 90 ust. 1 PZP stanowi przykład oświadczeń wiedzy składanych przez Wykonawcę w oparciu o konkretne sformalizowane zapytanie podmiotu zamawiającego.

„Nawet jeżeli Wykonawca, starając się w sposób maksymalnie wiarygodny i przekonujący uzasadnić zaoferowaną w postępowaniu cenę, posunie się do prób modyfikacji złożonego pierwotnie w treści oferty oświadczenia woli, to rolą podmiotu zamawiającego jest jedynie ocena złożonych wyjaśnień w kontekście przedstawionych dowodów, realiów rynkowych oraz w odniesieniu do pierwotnie zaoferowanego świadczenia.” (KIO 604/17)

Izba podkreśliła, że gdyby Zamawiający przyjął oświadczenie, które modyfikowałoby treść pierwotnego oświadczenia, to byłoby to działanie sprzeczne z mechanizmem wyjaśniania nakierowanym na uzasadnienie ceny ofertowej. Kłóciłoby się także z regulacjami odnoszącymi się do treści oferty (art. 82 ust. 3 PZP), jej znaczenia (art. 140 ust. 1 PZP) oraz możliwości jej modyfikacji (art. 87 ust. 1-2 PZP).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO