23.05.2018

Wyjaśnienia w zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

W toczącym się postępowaniu Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Art. 25 ust. 1 PZP za dokumenty niezbędne uznaje m.in. te potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw wykluczenia.

Wymagane dokumenty i oświadcza muszą być wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Wyrokiem z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 244/2018) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień tylko w przypadku, gdy zrodzą się u niego jakiekolwiek wątpliwości odnośnie złożonej oferty.

Należy zapamiętać zatem, że gdy Zamawiający ma pewność odnośnie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów nie można żądać od Zamawiającego, aby ten wzywał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO