27.09.2016

Wyjaśnienia Wykonawcy – rażąco niska cena

Kwestii wyjaśnień Wykonawcy, mających na celu wykazanie, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, dotyczył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2016 r. (KIO 800/16)

KIO wskazała, że wyjaśnienia składane Zamawiającemu przez Wykonawcę „winny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne dla danego przedmiotu zamówienia”.

Staranność Wykonawcy przy składaniu wyjaśnień jest warunkiem podstawowym. Zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP, to właśnie na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

W wyjaśnieniach Wykonawca powinien wskazać okoliczności, które stanowiły podstawę wyceny oferty dla Zamawiającego.

Zamawiający bazuje na informacjach uzyskanych od Wykonawcy, dlatego właśnie Wykonawca powinien dołożyć najwyższej staranności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO