07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Podczas wyboru oferty Zamawiający jest w dużej części zdany na uczciwość Wykonawcy. Prowadząc postępowanie wychodzi z założenia, że przedstawiona oferta nie mija się z prawdą. Jeśli jednak oferta wprowadza Zamawiającego w błąd, to dysponuje on narzędziami do wykluczenia takiego Wykonawcy. Sytuacji, w których Zamawiający może korzystać z przysługujących mu uprawnień, dotyczył jeden z ostatnich wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.

W wyroku z 26 października 2020 r. KIO pochyliła się nad art. 24 ust. 17 PZP, określającym kiedy można wykluczyć z postępowania Wykonawcę wprowadzającego Zamawiającego w błąd. KIO zwróciła uwagę, że w omawianym przepisie występują dwie przesłanki, które do wykluczenia Wykonawcy muszą być spełnione łącznie.

Po pierwsze, informacje wprowadzające w błąd muszą być wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa po stronie Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający nie zarzuci Wykonawcy lekkomyslności czy niedbalstwa przed wyborem jego oferty to ciężar dowiedzenia, że Wykonawca postępował w taki sposób spoczywa na Odwołującym w postępowaniu odwoławczym.

Po drugie informacje, które wprowadziły Zamawiającego w błąd, muszą mieć istotny wpływ na decyzję podjętą przez Zamawiającego, najczęściej dotyczącą wyboru tej właśnie oferty.

Ponadto KIO zauważyła, że za błędne można uznać takie informacje, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym. Są to informacje nieprawdziwe, których podanie przez Wykonawcę skutkuje mylnym przekonaniem Zamawiającego, co do istniejącej rzeczywistości. Nie jest wystarczającym dla uznania złożenia informacji wprowadzających w błąd w ofercie zaistnienie stanu niepewności, czy wywołanie wątpliwości, że być może podane informacje nie są ścisłe lub błędne.

Podsumowanie

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 17 PZP jest możliwe tylko po łącznym spełnieniu wymienionych w przepisie przesłanek.

Błąd musi skutkować mylnym przekonaniem Zamawiającego, co do istniejącej rzeczywistości a nie tylko budzić co do niej wątpliwości.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa