14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a obligatoryjne przesłanki wykluczenia wskazuje art. 24 ust. 1 PZP.

Co ważne, gdy Zamawiający postanowi o wykluczeniu Wykonawcy, jest on zobowiązany należycie uzasadnić swoją decyzję.

Uzasadnienie musi być zrozumiałe

Krajowa Izba Odwoławcza poruszyła kwestię uzasadnienia wykluczenia z postępowania w wyroku z 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie o sygn. akt KIO 550/18 Izba uznała, że wykluczając Wykonawcę z postępowania Zamawiający zobowiązany jest w sposób jasny i klarowny opisać wszystkie okoliczności towarzyszące tej czynności. W innym przypadku Wykonawca może jedynie domyślać się podstaw faktycznych, stanowiących powody wykluczenia go z postępowania.

„Skutkiem wadliwego sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia wykluczenia Wykonawcy z postępowania, z uwagi na jego ogólność, bez wątpienia jest niemożność prawidłowego postawienia zarzutów odwołania.” (KIO 550/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO