01.03.2017

Wykluczenie Wykonawcy za odstąpienie od podpisania Umowy

Zamawiający ma obowiązek ustalić jakie okoliczności były przyczyną naruszenia obowiązków zawodowych czy też niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2335/16).

Izba orzekała w sprawie, w której Zamawiający zarzucił jednemu z Wykonawców brak uczciwości i rzetelności zawodowej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o zamówienie publiczne. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczył tego Wykonawcę z postępowania.

KIO stwierdziła jednak, że Zamawiający wykluczył Wykonawcę w sposób automatyczny i bezrefleksyjny. Stan faktyczny odstąpienia od podpisania umowy o zamówienie publiczne potwierdza, iż nie doszło do poważnego naruszenia obowiązków zawodowych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO