21.11.2016

Wykluczenie Wykonawcy za podanie nieprawdziwej informacji

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania ma miejsce jeżeli informacje złożone przez ubiegającego się o zamówienie są niezgodne z faktami i ich złożenie może mieć wpływ na wynik postępowania. W ten sposób, Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (w wyroku KIO 1773/16) w jakich okolicznościach ma miejsce wypełnienie hipotezy normy prawnej uregulowanej w art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP.

W tym miejscu należy podkreślić, że wyżej wymieniony ustęp 2 został uchylony ostatnią nowelizacją, jednakże norma tam wyrażona została zmodyfikowana i umieszczona w dwóch odrębnych punktach w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 PZP.

Ustawodawca wyodrębnił kwestię wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji o nie podleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także innych kryteriów selekcji. Sytuacja taka będzie przesłanką do wykluczenia Wykonawcy, jeśli wprowadzenie Zamawiającego w błąd nastąpiło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.

W pozostałych przypadkach, Wykonawca podlega wykluczeniu, jeżeli w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, o ile może to mieć istotny wpływ na decyzje przez niego podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO