31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza, 20 sierpnia 2018 r., wydała ciekawy wyrok w którym rozpatrywała postanowienia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 PZP. Przepisy te dotyczą wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu wprowadzenia w błąd Zamawiającego.

 W sprawie o sygn. KIO 1432/18 Izba stwierdziła, iż jakkolwiek to art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP dotyczy wprost wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez Wykonawcę przy przedstawianiu informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tym niemniej możliwa jest kwalifikacja tej sytuacji również na gruncie punktu 17.

 Zdaniem KIO art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP dotyczy bowiem przedstawienia informacji wprowadzających w błąd, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.

 Porównując treść obydwu przepisów KIO doszła do wniosku, że art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP jest bardziej pojemny, ponieważ obejmuje każdą decyzję Zamawiającego podejmowaną w toku procedury udzielania zamówienia. Zatem również decyzję dotyczącą oceny sytuacji podmiotowej Wykonawcy, do której to kwestii odnosi się podstawa wykluczenia z punktu 16.

 W sprawie rozpatrywanej przez KIO niewątpliwie informacje wprowadzające w błąd mogły mieć istotny wpływ na proces decyzyjny Zamawiającego, prowadząc do zakwalifikowania Odwołującego do kolejnego etapu procedury ograniczonej.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa