19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, w swojej ofercie Wykonawca ma prawo zaproponować rozwiązanie równoważne opisywanemu przez Zamawiającego. Kiedy oferta jest równoważna? Jakie obowiązki spoczywają na Wykonawcy w związku z taką ofertą? Te kwestie były przedmiotem rozważań jednego z ostatnich wyroków KIO.

Uprawnienie do złożenia oferty równoważnej rodzi po stronie Wykonawcy dodatkowe obowiązki. Oprócz tego, że oferta musi spełniać te same wymagania, co każda inna oferta w postępowaniu, dodatkowo musi ona udowadniać Zamawiającemu, że jest ofertą równoważną. Dowiedzenie, że oferta spełnia SIWZ (zgodnie z art. 30 ust.5 PZP), leży po stronie Wykonawcy.

Dlaczego ofertę równoważną łatwiej odrzucić?

Co istotne, w wyroku z 9 września 2020 r. (KIO 1862/20) Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że przedstawienie oferty, która budzi po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jej równoważnego charakteru, nie musi oznaczać jej odrzucenia. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie niejasności na podstawie oraz w trybie art. 87 ust.1 PZP. Należy jednak zwrócić uwagę, że doprecyzowanie nie jest prawem Wykonawcy, a raczej przejawem dobrej woli Zamawiającego, który nie musi korzystać z procedury wyjaśnienia oferty. Oznacza to, że oferta równoważna ma większe szanse na bycie odrzuconą w toku postępowania.

Najważniejszy cel oraz funkcje przedmiotu!

Niestety, obecne brzmienie art. 29 ust. 3 PZP wymaga, by w przypadku opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący konkretny produkt, proces lub producenta dokonano uzupełniania takiego opisu o wyrażenie „lub równoważne”. Zbyt dosłowne potraktowanie tego przepisu sprawia, że w przypadku formułowania oferty równoważnej Wykonawca nie zawsze wie na jakie cechy produktu zwrócić uwagę, aby jego oferta pozostała równoważna.

KIO zwróciła uwagę na cel oraz na funkcje danego przedmiotu. Bez tych dwóch tożsamych elementów trudno mówić o ofercie równoważnej. Warto również pamiętać, że produkt równoważny nie musi być tańszy (nie ma to być tańszy zamiennik). W związku z tym równoważności nie należy upatrywać w cenie oferty.

Podsumowanie

Przepisy prawa zamówień publicznych dają Wykonawcy możliwość zaproponowania oferty równoważnej. Ocenę równoważności przeprowadza Zamawiający.

Ze względu na nieprecyzyjne przepisy, oferta równoważna może być łatwiej odrzucona w postępowaniu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa