31.01.2022

Wymóg podjęcia działań w celu zachowania poufności

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach określonych ustawą. W wyroku z 19 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała okoliczności sprawiające, że zasada jawności nie ma zastosowania. W tej samej sprawie (o sygn. akt KIO 2758/21) Izba zwróciła uwagę, na kim spoczywa ciężar wykazania takiej sytuacji.

 

Przewidzianym ustawowo wyjątkiem od zasady jawności postępowania jest wyłączenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W świetle przepisów PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zasadności ich zastrzeżenia. Zatem, to na Wykonawcę nałożony został obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

KIO tłumaczy, co oznacza „wykazać”

 

Zdaniem Izby sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje się konieczność „wykazania” oznacza obowiązek dużo dalej idący, niż tylko złożenie oświadczenia, co do przyczyn objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się do deklaracji, że przedstawione informacje spełniają określone w tym przepisie przesłanki, czy też przedstawienia ogólnikowych twierdzeń mających uzasadnić zastrzeżenie.

 

Wykazanie musi nastąpić w określonym terminie, który jest wskazany wprost w ustawie. W przypadku informacji znajdujących się w ofercie Wykonawca zobowiązany jest nie tylko wyjaśnić, ale i wykazać skuteczność zastrzeżenia Zamawiającemu do czasu upływu terminu składania ofert. Natomiast, co do dokumentów składanych po tym terminie, należy przyjąć, że wykazanie to musi nastąpić równocześnie z ich złożeniem.

 

W konsekwencji jedyną rolą Zamawiającego w toku badania złożonych dokumentów jest ustalenie, czy Wykonawca sprostał temu obowiązkowi i udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Podsumowanie

 

Wyjątkiem od zasady jawności jest wyłączenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak warunkiem zastrzeżenia informacji jest wykazanie przez Wykonawcę zasadności ich zastrzeżenia.

 

Termin wykazania upływa wraz z terminem składania ofert, a w przypadku dokumentów składanych po tym terminie wykazanie musi nastąpić równocześnie ze złożeniem kolejnych dokumentów.

 

Więcej informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego znajdziesz na kio24.org. Jeśli potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa