16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

W jednym z ostatnich wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przedmiot sporu dotyczył zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca zarzucił Zamawiającemu złamanie zasady z art. 7 PZP poprzez ustanowienie w ofercie czasu jej realizacji na poziomie uniemożliwiającym wzięcie udziału w postępowaniu firmom z mniejszym zapleczem finansowym i logistycznym.

W wyroku z 19 października 2020 r. KIO nie podzieliła zdania Wykonawcy. Zdaniem Izby nie można uznać za przejaw nieuczciwej konkurencji sytuacji, w której realizacji przedmiotu zamówienia nie może podjąć się dany Wykonawca z branży, niedysponujący odpowiednimi zasobami niezbędnymi przy wykonywaniu danego zamówienia. Sytuacja taka nie może dotyczyć również okoliczności, kiedy Wykonawca posiada zasoby, lecz są one zaangażowane przy realizacji innych zamówień tego rodzaju.

KIO zwróciło uwagę, że postawione przez Zamawiającego wymagania, będące logiczną konsekwencją jego rzeczywistych potrzeb, nie muszą uwzględniać możliwości spełnienia tych założeń przez wszystkie podmioty działające w danej branży.

„Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby. To Zamawiający, jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki zamierza osiągnąć. Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży.” (KIO 2041/20)

W takiej sytuacji, warunkiem nienaruszenia konkurencji jest brak uniemożliwienia z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach Zamawiającego. Ponadto oferta nie może stawiać wymagań jednoznacznie faworyzujących jednego Wykonawcę. Dzięki temu Zamawiający nie ma całkowitej swobody w ustalaniu wymagań swojej oferty.

Podsumowanie

To Zamawiający kształtuje wymagania swojej oferty i ze względu na obiektywne cele mogą one wykluczać niektóre podmioty działające w branży. Jednak niedopuszczalne jest takie kształtowanie oferty, które ewidentnie faworyzuje jednego z Wykonawców. 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO