24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Co do zasady, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brak jest jakichkolwiek podstaw do kontroli czy też weryfikacji sposobu jego ustalenia – uznała w uchwale z 26 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie o sygn. akt KIO/KU 18/19 Izba stwierdziła, że sposób wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego nie podlega kontroli pod względem jego poprawności rachunkowej – a zatem nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP.

Należy przypomnieć, że zgodnie z treścią tego przepisu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

„Jedynie skalkulowanie wynagrodzenia na poziomie rażąco niskim lub pominięcie w wycenie istotnych składników świadczenia może stanowić podstawę do odrzucenia takiej oferty, jednak wówczas zastosowanie znajdzie odpowiednio podstawa z art. 89 ust. 1 pkt 4 lub z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.” (KIO/KU 18/19)

Regulacje te zaś odnoszą się odpowiednio do sytuacji, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO