27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie może wywodzić swojego uprawnienia do zaniechania zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia oferty z okoliczności ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za realizację usługi – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku wydanym 22 października 2018 r.

Izba w sprawie o sygn. akt KIO 2030/18 orzekła, że obowiązki w zakresie opisania przedmiotu zamówienia nie ulegają zmniejszeniu z racji zastosowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

„Wręcz przeciwnie, jeżeli bowiem wynagrodzenie ryczałtowe ma obejmować cały zakres zamówienia i nie może ono podlegać zmianie (za wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji), to tym bardziej Wykonawca powinien posiadać niezbędny zestaw informacji pozwalający mu na oszacowanie kosztów realizacji zamówienia i w konsekwencji oferowaną cenę.” (KIO 2030/18)

Ważne stanowisko KIO przedstawiła w dalszej części wyroku. Jak podkreśliła Izba, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawców niepodlegającej zmianie kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu, który może podlegać nieograniczonym zmianom.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO