15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

Chcąc zabezpieczyć zawarcie umowy, Zamawiający ma prawo żądać wniesienia wadium od Wykonawców. Jest to finansowe zabezpieczenie oferty Wykonawcy, które należy wnieść do dnia składania ofert. Kwota wadium nie może przekraczać 3 proc. wartości zamówienia (art.45 ust.4 PZP).

Brak wniesienia pełnej dokumentacji przez Wykonawcę lub brak poprawienia dokumentacji wadliwej, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami (art.46 ust.4a PZP). Jako, że ostatecznie to Zamawiający decyduje o powodach odrzucenia oferty, może się zdarzyć, że Wykonawca nie będzie chciał wypłacić wadium za nieprzyjętą ofertę, która została odrzucona ze względu na jego niedopatrzenia.

Właśnie do takich sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza ustosunkowała się w wyroku z 31 lipca 2020 r. (sygn. akt KIO 1183/20). Jak podkreśliła Izba, kwestia wypłacenia wadium oraz jego zatrzymania przez Zamawiającego nie może budzić wątpliwości. Za niedopuszczalne KIO uznała sytuacje, kiedy wypłacenie wadium zależy od dobrej woli Wykonawcy.

Izba podkreśliła, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP, brak złożenia wadium lub jego nieprawidłowe wniesienie stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Oznacza to, że w interesie Wykonawcy jest zadbanie o wniesienie takiej gwarancji i nie może ono stanowić przedmiotu debaty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Oczywiście decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty podlega zaskarżeniu, ale w takiej sytuacji to po stronie Wykonawcy leży udowodnienie błędnej decyzji Zamawiającego. Lepiej więc zadbać o swój interes wcześniej i już na etapie zgłaszania oferty dołożyć wszelkiej staranności, by dokument został złożony prawidłowo.

Podsumowanie

Wadium stanowi gwarancję oferty, bez której może być ona uznana za wadliwą i odrzucona.

O odrzuceniu oferty i zatrzymaniu wadium decyduje Zamawiający, ale tylko na podstawie przesłanek wyliczonych w art.46 ust.4a PZP. Staranne przygotowanie oferty gwarantuje ochronę Wykonawcy przed opisanymi w artykule sytuacjami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO