24.05.2021

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w ofercie w wyniku lekkomyślności

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przy rozpatrywaniu oferty Zamawiający opiera się na informacjach przekazywanych przez Wykonawców w ofertach. W wyroku z 24 marca 2021 r. (KIO 476/21) Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się, z jakimi konsekwencjami może spotkać się Wykonawca, który nieświadomie poda Zamawiającemu nieprawdziwe informacje.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, mogący mieć istotny wpływ na jego decyzję, taki Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie ma tutaj znaczenia, czy do podania błędnych informacji doszło ze względu na lekkomyślność czy niedbałość Wykonawcy. Jednak, aby doszło do wykluczenia muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki:

1. Błąd nieumyślny

Po pierwsze błąd musi wynikać z lekkomyślności lub niedbałości Wykonawcy, a więc mowa tu o błędzie nieumyślnym. W przytoczonym wyroku Izba orzekła, że poprawienie oferty w zakresie błędnych informacji, po wezwaniu przez Zamawiającego, nie będzie zapewniało Wykonawcy uniknięcia odpowiedzialności za podanie błędnych informacji. Jest to tylko dowód na to, że Wykonawca posiadał informacje spełniające wymagania SWZ, a mimo to podał te, które ich nie spełniają lub nie spełniają w pełni. Zdaniem Izby takie postępowanie świadczy o lekkomyślności lub niedbalstwu Wykonawcy.

2. Powaga błędu

Druga przesłanka dotyczy powagi błędu, w który został wprowadzony Zamawiający. Błąd musi więc dotyczyć kwestii, które mogą decydować o ocenie oferty Wykonawcy. Izba wskazała, że wprowadzenie w błąd następuje również wtedy, kiedy Wykonawca obiektywnie spełnia wymagania SWZ, jednak na podstawie innych, niż podane w ofercie informacji.

Jak uniknąć wykluczenia z postępowania?

Sposobem na uniknięcie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, jest przyznanie się do błędu jeszcze przed jego zauważeniem przez Zamawiającego. Takie postępowanie świadczy o rzetelności Wykonawcy i pozwala Zamawiającemu na pozostawienie go w kręgu Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Podsumowanie

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego przez lekkomyślność lub niedbalstwo Wykonawcy skutkuje jego wykluczeniem, o ile dany błąd dotyczył kwestii mającej wpływ na ocenę oferty.

Wykonawca może uniknąć wykluczeniu z postępowania w jeden tylko sposób – samodzielnie przyznając się Zamawiającemu do przekazania mu nieprawidłowych informacji, zanim fakt ten odkrył Zamawiający.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa