28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Prawo zamówień publicznych upoważnia Zamawiającego do odrzucenia oferty, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku jednej z omawianych pod tym kątem spraw pojawiło się pytanie, czy nierównomierne podzielenie kosztów między części wynagrodzenia ryczałtowego może stanowić taki czyn.

Krajowa Izba Odwoławcza udzieliła odpowiedzi w wyroku z 20 października 2020 r. (KIO 2101/20). W omawianej sprawie Zamawiający zobowiązał Wykonawców do określenia wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Jako, że zamówienie składało się z kilku etapów, Zamawiający przewidział wypłatę wynagrodzenia po każdym z nich. Wątpliwości wzbudził Wykonawca, który włączył faktycznie poniesione koszty z jednego etapu zamówienia w koszty innego etapu.

Zdaniem KIO, takie postępowanie nie spełnia przesłanek do uznania go za czyn nieuczciwej konkurencji. Izba zauważyła, że wynagrodzenie ryczałtowe sprowadza się do wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia. Ma ono charakter globalny, za wykonanie całości zadania, a nie jak w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, za zrealizowane etapy zadania według ustalonych stawek jednostkowych.

Co więcej w SIWZ Zamawiający nie zawarł żadnych ograniczeń dotyczących rozłożenia kosztów na konkretne płatności za zrealizowane etapy inwestycji. Gdyby takie ograniczenia zostały wprowadzone to oferta podlegałaby odrzuceniu, ale ze względu na niezgodność z SIWZ.

W omawianym wyroku KIO stwierdziła, że: „[…] nie ma przeszkód aby w pierwszej części odnoszącej się do dokumentacji projektowej Wykonawca naliczył marże, zysk czy inne koszty ogólne, pośrednie występujące u sporządzającego ofertę. Przy cenie ryczałtowej Zamawiający bada czy cena odpowiada jego szacunkowi ale jako całości.” (KIO 2101/20)

Podsumowanie

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, podzielonego na kilka części, istnieje po stronie Wykonawcy dowolność w kształtowaniu wysokości każdej z nich. Dla Zamawiającego kluczowy jest szacunkowy koszt całości, a nie wysokość poszczególnych jego części.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO