11.01.2017

Zachowanie proporcjonalności w opisie dokonywania oceny

Sposób dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu nie może być dowolnie tworzony przez Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 maja 2016 r. stwierdziła, że opis ten musi być proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia.

„Istota proporcjonalności musi sprowadzać się do odpowiedzi na pytanie, czy warunek nie ogranicza w sposób nieuzasadniony dostępu do zamówienia podmiotom zdolnym do jego należytego wykonania.” – KIO 786/16

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązująca w prawie zamówień publicznych zasada uczciwej konkurencji, opiera się m.in. na zasadzie proporcjonalności, która stanowi gwarant poszanowania uczciwej konkurencji.

KIO wskazała, że kluczowe dla zachowania warunku proporcjonalności jest utrzymanie odpowiedniej relacji pomiędzy warunkiem a przedmiotem zamówienia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO