10.01.2018

Żądanie dokumentów w procedurze odwróconej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 PZP).

Zalicza się do nich oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
  • brak podstaw wykluczenia.

Konieczność złożenia powyższych dokumentów Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Żądanie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 listopada 2017 r. (KIO 2336/17) orzekła, że dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności wymienione w art. 25 ust. 1 PZP, żądane są wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

„Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku procedury odwróconej, która polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.” (KIO 2336/17)

KIO podkreśliła, że Zamawiający dokonuje oceny podmiotowej, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zatem Zamawiający bada oświadczenie wstępne oraz żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP tylko od Wykonawcy, który znajduje się na najwyższej pozycji rankingowej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO