10.01.2018

Żądanie dokumentów w procedurze odwróconej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 PZP).

Zalicza się do nich oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
  • brak podstaw wykluczenia.

Konieczność złożenia powyższych dokumentów Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Żądanie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 listopada 2017 r. (KIO 2336/17) orzekła, że dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności wymienione w art. 25 ust. 1 PZP, żądane są wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

„Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku procedury odwróconej, która polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.” (KIO 2336/17)

KIO podkreśliła, że Zamawiający dokonuje oceny podmiotowej, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zatem Zamawiający bada oświadczenie wstępne oraz żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP tylko od Wykonawcy, który znajduje się na najwyższej pozycji rankingowej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa