06.06.2018

Żądanie próbek w postępowaniu przez Zamawiającego

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 25 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 245/2018) żądanie przez Zamawiających próbek – niezależnie od ich charakteru i funkcji w danym postępowaniu – jest powszechną praktyką w zamówieniach publicznych.

„Próżno szukać w przepisach regulujących tę materię jakichkolwiek wskazań przemawiających za dopuszczalnością, bądź niedopuszczalnością możliwości zobowiązania Wykonawcy do złożenia próbki.” (KIO 245/2018)

W ocenie Izby – w postępowaniach mających za przedmiot zamówienia określone rodzajowo roboty budowlane, dostawy lub usługi – nie sposób stwierdzić, czy istnieje generalna zasada do niestawiania Wykonawcom wymogu przedstawienia próbki.

Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia próbek. To uprawnienie wynika dodatkowo z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO