09.05.2018

Zakaz zmiany umowy jest bezwzględny

W myśl art. 140 ust. 1 PZP zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Jednocześnie umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 PZP, który zakazuje wprowadzania istotnych zmian umowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny o art. 140 PZP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, 27 lutego 2018 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1061/17. Jednoznacznie stwierdził w nim, że kategoryczne sformułowania PZP nakazują ścisłe ich stosowanie.

„Niedopuszczalna jest zmiana umowy w sposób rozszerzający przedmiot w stosunku do przedmiotu świadczenia opisanego w ofercie.” (I SA/Sz 1061/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO