20.02.2017

Zakres kompetencji KIO, a racjonalność czynności Zamawiającego

„To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i to jego obowiązkiem jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i sformułowanie istotnych postanowień przyszłej umowy.” W ten sposób Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 listopada 2016 r. (KIO 1498/16) określiła obowiązki Zamawiającego.

Jednocześnie sformułowała swoje kompetencje w toku postępowania: „Poza kognicją Krajowej Izby Odwoławczej jest ocena racjonalności czynności podejmowanych przez Zamawiającego.

Ocena czynności Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego polega wyłącznie na analizie, czy skarżone odwołaniem czynności są niezgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych.”

Reasumując, KIO bada czynności Zamawiającego pod kątem zgodności z ustawą PZP, nie ocenia ich racjonalności!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO