06.09.2018

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający jednak musi być w stanie wykazać ten fakt za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP. Wykluczeniu nie podlega jednak Wykonawca, który dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ważne, że taką możliwość Zamawiający jest zobowiązany przewidzieć i wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 maja 2018 r. (sygn. akt KIO 899/18) wskazała, że Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP jest przesłanką fakultatywną wykluczenia. Charakter tej fakultatywności wynika z tego, iż Zamawiający może, lecz nie musi wskazywać tej przesłanki.

„Niemniej jednak, w sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się na jej wskazanie, w sytuacji jej zaistnienia jest już obowiązany do jej zastosowania i wykluczenia każdego Wykonawcy, wobec którego przesłanka ta się ziści.” (KIO 899/18)

Podsumowanie

Za konkluzję dzisiejszego artykułu warto, aby posłużyło stanowisko Izby, zgodnie z którym Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia wzięcia udziału w postępowaniu tym Wykonawcom, którzy posiadają zaległości w zakresie podatków, niepotwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Można zatem zostać wykluczonym z postępowania nawet, jeżeli nasze zaległości podatkowe nie są prawomocne!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa