04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

Istotą i celem zamówienia publicznego jest zaspokojenie określonej potrzeby społecznej należącej do zakresu zadań podmiotu, który jest Zamawiającym – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wyrokiem z 17 grudnia 2019 r. KIO wskazała, że ocenie prawnej podlega prowadzona przez Zamawiającego procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia. Polega ona na ustaleniu, czy opis potrzeb jest uzasadniony i narusza zasady uczciwej konkurencji przywołane wprost w art. 29 ust. 2 PZP oraz pozostałe zasady udzielania zamówienia.

„Nie ma podstaw do twierdzenia, że warunki udziału w postępowaniu Zamawiający powinien ukształtować zgodnie z oczekiwaniami potencjalnego Wykonawcy zainteresowanego złożeniem najkorzystniejszej oferty i uzyskaniem zamówienia.” (KIO 2437/19).

Podsumowanie

Przedmiot zamówienia ma spełnić oczekiwania i potrzeby Zamawiającego. To Zamawiający ma zatem prawo tak opisać przedmiot, by jak najbardziej spełniał jego oczekiwania.

Jednocześnie nie jest dopuszczalne założenie z góry, że każdorazowe utrudnienie pewnej grupie Wykonawców dostępu do zamówienia jest równoznaczne z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO