18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

Zasada dotycząca ścisłej interpretacji przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki ma uniwersalny charakter w tym znaczeniu, iż dotyczy ona wszystkich przesłanek zastosowania tego trybu bez względu na to, kiedy zostały wprowadzone do PZP – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

„Zasada przejawia się m.in. w tym, iż objęcie jednym postępowaniem zarówno przedmiotu zamówienia, co do którego ziściły się przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, jak i przedmiotu, co do którego przesłanki te nie wystąpiły, nie uzasadnia zastosowania do udzielenia takiego połączonego zamówienia trybu z wolnej ręki.” (KIO/KD 31/19)

W uchwale podjętej przez Izbę 30 kwietnia 2019 r. czytamy, że zakaz dokonywania rozszerzającej wykładni przepisów PZP regulujących podstawy stosowania trybu z wolnej ręki przekłada się jednocześnie na konieczność stosowania ścisłej interpretacji przepisów innych ustaw, mających w stosunku do ww. regulacji szczególny charakter.

Kilkukrotnie już zwracałem uwagę w artykułach, że tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki należy stosować wyjątkowo, nie jest to bowiem tryb podstawowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO