29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest zobowiązany przepisami prawa zamówień publicznych do żądania od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 PZP wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zaś art. 45 ust. 7 PZP stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W wyroku z 25 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wadium zostanie wniesione w sposób prawidłowy, o ile w wyznaczonym terminie nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego w wymaganej kwocie. Stanowi ono zabezpieczenie oferty, ponieważ Zamawiający może zatrzymać wadium, gdy będą ku temu zachodziły uzasadnione podstawy.

Przedstawiając swoje stanowisko, Izba oparła się na uchwale Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1995 r. (sygn. akt III CZP 164/94), w myśl której spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony postanowiły inaczej.

„Zatem to fakt znajdowania się właściwej kwoty pieniężnej na rachunku Zamawiającego, przed upływem terminu na składanie ofert, przesądza o właściwym i skutecznym wniesieniu wadium.” (KIO 2273/19)

Podsumowanie

Warto przytoczyć słowa Krajowej Izby Odwoławczej, która swoje rozważania podsumowała następująco: „należy stwierdzić, że słowo „wniesienie” oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego".

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa