05.04.2017

Zamawiający musi wezwać do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny

Wcześniejsza współpraca z Wykonawcą nie pozwala na zwolnienie go przez Zamawiającego z obowiązku wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2017 r. (KIO 28/17) Zamawiający musi wezwać Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny nawet jeżeli ten realizuje dla niego umowę na zbliżony przedmiot zamówienia.

W postępowaniu analizowanym przez KIO, Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty (na podst. art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a PZP).

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, iż nie wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny stanowi naruszenie elementarnych zasad obowiązujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazała w szczególności na złamanie zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz równego traktowania Wykonawców. Jak orzekła Izba brak wyjaśnień Wykonawcy narusza także zasadę jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z wyrokiem KIO, żądanie wyjaśnień i dowodów na ich potwierdzenie jest niezależne od tego czy Zamawiający aktualnie współpracuje z danym Wykonawcą, czy też nie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO