25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Tworząc swoją ofertę, Wykonawcy opierają się na specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ważne jest aby również podczas wyboru oferty przez Zamawiającego, przestrzegał on postawionych przez siebie wymagań.

Właśnie takiej sprawy dotyczy wyrok z 16 grudnia 2020 r. (KIO 2642/20), w którym Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do sytuacji, gdzie kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty nie pokrywały się z tymi w SIWZ. Przywoływany wyrok dotyczył zdarzenia, kiedy Zamawiający pominął któryś z wymogów SIWZ.

W wyroku Izba podkreśliła, że parametr wymagany na etapie składania ofert nie może być w żaden sposób pomijany, czy pomniejszany na etapie badania i oceny oferty. Co więcej, jego spełnienie powinno być oceniane na podstawie zero-jedynkowej.

Zatem po otwarciu oferty, Zamawiający nie może dowolnie uznać, który z postawionych przez niego wymogów jest istotny dla wyboru oferty. Nie może również decydować, który z parametrów nie musi zostać spełniony w stopniu określonym w SIWZ, aby pomimo tego uznać ofertę za spełniającą te wymagania.

Sprawdzenie oferty pod kątem spełniania wszystkich wymogów SIWZ jest bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego.

Wnioski

Wymagania postawione w SIWZ przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy na etapie tworzenia oferty oraz dla Zamawiającego na etapie jej oceniania.

W przypadku nie spełnienia lub częściowego spełnienia któregokolwiek z wymogów SIWZ, Zamawiający odrzuca ofertę lub w

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi