02.08.2021

Zastrzeżenie prawa udziału w postępowaniu dla Wykonawców

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych pozwala Zamawiającemu na ograniczenia kręgu Wykonawców tylko do tych, których działalność ma na celu integrację osób społecznie marginalizowanych. W wyroku KIO 1245/21 z 2 czerwca 2021 r. Izba wypowiedziała się, kiedy Wykonawca spełnia ustawowe wymagania do uznania jego działalności za integrującą osoby społecznie marginalizowane.

Zgodnie z art. 94 PZP, do ubiegania się o zamówienia zastrzeżone uprawnieni są Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Ustawa nie precyzuje pojęcia osób zmarginalizowanych i należy je rozumieć szeroko. Do kręgu takich osób z powodzeniem można zaliczyć osoby bezrobotne. Jednak działalność Wykonawcy ukierunkowana na realizację celu integracyjnego musi być głównym obszarem jego działania. Nie oznacza to natomiast, że musi to być jedyny cel działalności Wykonawcy.

Jednocześnie Izba podkreśliła, że dla spełnienia tego warunku nie będzie wystarczające samo zatrudnianie osób marginalizowanych, mimo że jest to jeden ze sposobów służących integracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych. Jest tak ze względu na to, że sam fakt ich zatrudniania nie świadczy jeszcze, że głównym celem działalności danego Wykonawcy są działania integracyjne prowadzone na rzecz takich osób. Szczególnie, że do zatrudnienia osób marginalizowanych może dojść jedynie w celu spełniania wymagań ubiegania się o zamówienie.

Na sam koniec Izba wskazała, że Wykonawca powinien być w stanie wykazać Zamawiającemu, że jego działalność ukierunkowana jest głównie na integrację społeczną i zawodową osób marginalizowanych.

Podsumowanie

Zamawiający może ograniczyć krąg Wykonawców do tych, których działalność ma na celu integrację osób społecznie zmarginalizowanych. Wskazany cel ma stanowić priorytet w działaniach Wykonawcy, choć nie musi to być jedyne zadanie takiej działalności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa