10.01.2022

Zmiana treści SWZ a zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych daje Zamawiającemu, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmiany treści SWZ przed upływem terminu składania ofert. W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 21 grudnia 2021 roku (sygn. akt KIO/KU 23/21 Izba odniosła się do kwestii interpretacji oraz zastosowania tego uprawnienia Zamawiającego.

 

Stosownie do art. 137 ust. 1 PZP, w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Oznacza to, że Zamawiający może dokonać modyfikacji z własnej inicjatywy, jeśli zauważy, że postanowienia SWZ nie odpowiadają jego zamierzeniom w sposób dostatecznie zrozumiały lub przykładowo w wyniku pytań zadanych przez wykonawców.

 

Należy poinformować o zmianach

 

Obowiązkiem wynikającym z tego prawa jest przekazanie sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zasada ta dotyczy modyfikacji elementów zawartych w SWZ, które były podane uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu, tak aby oba dokumenty były ze sobą spójne.

 

Z powyższego przepisu wynika pewna zależność SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, jednak jak wskazała Izba nie pozwala ona na rozszerzający sposób interpretacji art. 137 PZP. Należy położyć szczególny nacisk na fakt, że omawiany przepis i wynikający z niego obowiązek dotyczy modyfikacji SWZ prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Oznacza to, że wcześniejsze zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu przez Zamawiającego postanowień niezgodnych z treścią SWZ, nie stanowi naruszenia art. 137 PZP.

 

Kiedy zmiany SWZ naruszą zasadę przejrzystości?

 

Izba zwróciła także uwagę na sytuację Wykonawcy, który po zapoznaniu się z ogłoszeniem o zamówieniu, decyduje się nie brać udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaniechanie przez Zamawiającego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji powoduje, że taki Wykonawca nie wie o zmianie treści SWZ. Biorąc pod uwagę takie okoliczności, zaniechanie Zamawiającego może być uznane za przejaw naruszenia zasad przejrzystości.

 

Podsumowanie

 

W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Taka zmiana rodzi obowiązek poinformowania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. A brak sprostowania może zostać uznany za przejaw naruszenia zasady przejrzystości.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa