12.09.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego. Jednocześnie jest on zobowiązany do zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców na każdym etapie postępowania. Poza tym postępowanie musi być prowadzone zgodnie z zasadami przejrzystości i proporcjonalności.

Czy zatem zgodna z prawem zamówień publicznych jest zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert?

W wyroku z 27 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 269/2018) Krajowa Izba Odwoławcza krytycznie wypowiedziała się na temat takiej możliwości.

Jak przypomniała KIO, warunki udziału w postępowaniu ustala Zamawiający. Zawarte w SIWZ postanowienia w tym zakresie są wiążące zarówno dla Zamawiającego jak i dla wszystkich Wykonawców.

„Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert jest niedopuszczalna, ponieważ prowadziłaby do naruszenia zasad określonych w art. 7 ust. 1 PZP, w tym naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców, przejrzystości.” (KIO 269/2018)

Zatem, na etapie badania i oceny ofert niedopuszczalna jest zmiana warunków udziału w postępowaniu. Jak bowiem wskazała Izba, nie jest uprawnione nadawanie postanowieniom określonym w SIWZ „innej treści niż jednoznacznie w niej zapisane”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa