02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

Prawa zamówień publicznych nie stosuje się bezwzględnie przy każdym zamówieniu. W art. 4 PZP wymieniono przesłanki, po spełnieniu których nie stosuje się przepisów ustawy. I tak, ustęp 8 tego artykułu mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W uchwale podjętej 7 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała właściwe oszacowanie wartości zamówienia za niezwykle istotne dla toczącego się postępowania.

Jak przypomniała Izba właściwe oszacowanie wartości zamówienia ma doniosłe znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania zamówienia. Od założonej wartości, powyżej lub poniżej 30 000 euro zależy możliwość zastosowania art. 4 pkt 8 PZP. Także zastosowanie procedury krajowej lub unijnej zależy od wartości zamówienia powyżej lub poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, jak również na dalszych etapach postępowania.

„Ustalenie wartości zamówienia stanowi zatem czynność przygotowawczą postępowania i determinuje dalsze działania Zamawiającego zmierzające do udzielenia zamówienia.” (KIO/KU 37/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO