Przygotowanie pism z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ

Przygotowanie pism do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ oraz analiza udzielonych odpowiedzi.

Prawem wykonawcy jest zwracanie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Jest to istotne m.in. dlatego, że w ten sposób wykonawca zyskuje szanse na dokonanie zmiany w treści SIWZ, zgodnie ze swoim interesem.

Rozumiemy, jak ważne jest właściwe sformułowanie pytań do zamawiającego, dlatego pomagamy wykonawcy tak przygotować pisma do zamawiającego, aby udzielane odpowiedzi były jak najbardziej korzystne dla wykonawcy.

Dodatkowo, wnikliwie analizujemy odpowiedzi zamawiającego na udzielone pytania. Należy pamiętać, że odpowiedzi na pytania w zakresie SIWZ, mogą stanowić podstawę do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa