Wykluczenie

uniemożliwienie skutecznego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia; ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą; w zależności od okoliczności określonych w Prawie zamówień publicznych: Wykonawca może podlegać wykluczeniu z mocy prawa albo decyzja o wykluczeniu może być pozostawiona dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego; w niektórych wypadkach Wykonawca może przedstawiać dowody wskazujące na bezzasadność jego wykluczenia; Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

Wyszukiwarka

 • Cena
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dostawy
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Kierownik Zamawiającego
 • KIO
 • Klauzula niedozwolona
 • Klauzula rewaloryzacyjna
 • Konsorcjum
 • Kryteria oceny
 • Leasing
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Obiekt budowlany
 • Odwołanie
 • Oferta częściowa
 • Oferta najkorzystniejsza
 • Oferta wariantowa
 • Oznakowanie
 • Pełnomocnik
 • Protokół
 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Przystępujący
 • PZP
 • Roboty budowlane
 • SIWZ
 • Skarga
 • Umowa podwykonawstwa
 • Umowa ramowa
 • UOKiK
 • Usługi
 • UZP
 • Wadium
 • Wykluczenie
 • Wykonawca
 • Zabezpieczenie
 • Zamawiający
 • Zamówienie in-house
 • Zamówienie publiczne
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa