Zamówienie in-house

patrz Zamówienie z wolnej ręki

Wyszukiwarka

  • Cena
  • Dialog konkurencyjny
  • Dialog techniczny
  • Dostawy
  • Dynamiczny system zakupów
  • JEDZ
  • Kierownik Zamawiającego
  • KIO
  • Klauzula niedozwolona
  • Klauzula rewaloryzacyjna
  • Konsorcjum
  • Kryteria oceny
  • Leasing
  • Licytacja elektroniczna
  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Negocjacje z ogłoszeniem
  • Obiekt budowlany
  • Odwołanie
  • Oferta częściowa
  • Oferta najkorzystniejsza
  • Oferta wariantowa
  • Oznakowanie
  • Pełnomocnik
  • Protokół
  • Przetarg nieograniczony
  • Przetarg ograniczony
  • Przystępujący
  • PZP
  • Roboty budowlane
  • SIWZ
  • Skarga
  • Umowa podwykonawstwa
  • Umowa ramowa
  • UOKiK
  • Usługi
  • UZP
  • Wadium
  • Wykluczenie
  • Wykonawca
  • Zabezpieczenie
  • Zamawiający
  • Zamówienie in-house
  • Zamówienie publiczne
  • Zamówienie z wolnej ręki
  • Zapytanie o cenę

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa