Wsparcie przygotowania SIWZ wraz z załącznikami, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz procesu rozpoczęcia przetargu: przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu, publikacja ogłoszenia w wymaganych prawem miejscach.

Wspólnie z zamawiającym opracowujemy dokumentację przetargową. Analizujemy i oceniamy zasadność wprowadzenia konkretnych rozwiązań do danego postępowania m.in. w zakresie wymagań dotyczących doświadczenia czy możliwości polegania na zasobach podmiotów trzecich. Udzielamy odpowiedzi na wątpliwości po stronie zamawiającego.

Zdając sobie sprawę z konieczności zachowania wszelkich wymogów formalnych, pomagamy zamawiającemu przygotować oraz właściwie opublikować poprawny prawnie dokument ogłoszenia o zamówieniu.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa