05.07.2017

Istotna zmiana okoliczności nie może być zależna od Zamawiającego!

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Charakter zewnętrzny istotnej zmiany okoliczności

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 kwietnia 2017 roku (KIO 593/17) orzekła, że istotna zmiana okoliczności w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP, powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, musi mieć charakter zewnętrzny wobec Zamawiającego. Oznacza to, że zaistnienie tych okoliczności jest niezależne od samego Zamawiającego.

„Należy uznać, że istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie.” (KIO 593/17)

W wyroku Izba zwróciła uwagę, że nie należy utożsamiać interesu publicznego z interesem Zamawiającego. W ocenie KIO, w każdym przypadku Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Jeśli Zamawiający popełnił w toku postępowania jakieś błędy, za które to on ponosi odpowiedzialność, nie może następczo unieważnić postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP.

Więcej na temat istotnej zmiany okoliczności przeczytasz w innym artykule na portalu KIO24, który znajdziesz tutaj.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO