O portalu KIO24

Jesteśmy ekspertami w tematyce zamówień publicznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i na co dzień wygrywamy dla naszych Klientów postępowania na różnych etapach. Portal KIO24 to miejsce, w którym dzielimy się praktyczną wiedzą dotyczącą zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Redakcję portalu tworzą specjaliści: radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Kancelarią Szołajski Legal Group, specjalizujący się w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Znajdziesz tutaj aktualności dotyczące zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zweryfikowane informacje i użyteczne wskazówki. 

Niezależnie, czy jesteś Zamawiającym, czy Przystępującym, lub czy chcesz się odwołać od decyzji — na naszym portalu znajdziesz informacje dla każdej ze stron postępowania. Wiemy, jak ważna jest znajomość bieżących przepisów i ile może zależeć od zastosowania się do aktualnej interpretacji orzecznictwa Izby. Dlatego w naszych artykułach jasno tłumaczymy zasady panujące w zamówieniach, a oprócz wartościowej wiedzy, staramy się także o przystępną formę. 

Oprócz artykułów, podcastów i vlogów, znajdziesz tutaj pomoc w przeprowadzeniu postępowania odwoławczego. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Po­r­tal KIO24 jest za­­re­­je­­stro­­wa­­ny w Re­­je­­strze Dzie­n­ni­­ków i Cza­­so­­pism Są­­du Okrę­­go­­we­­go w Wa­r­sza­­wie pod nu­­me­­rem PR 19986 oraz w mię­dzy­na­ro­do­wym sys­te­mie in­for­ma­cji o wy­daw­nic­twach cią­głych pod sym­bo­lem ISSN 2543-4578.

Wydawca:
KIO24 Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa

Redaktor naczelny

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Adnotacja

Treść niniejszego portalu ani poszczególne teksty na nim zamieszczone nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Kancelaria ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej zwani: „Autorami”) nie odpowiadają za treść niniejszego portalu w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody podejmując jakiekolwiek czynności na podstawie informacji zamieszczonych na portalu. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na portalu.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa