Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców.

Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców.

Wspólnie z zamawiającym przygotowujemy dokumenty stanowiące odpowiedzi na pytania stawiane przez wykonawców.

Dbamy o to, aby publikowane dokumenty odpowiadały prawu oraz zawierały wszelkie konieczne informacje, a przy tym – jeśli nie jest to wolą zamawiającego – nie stanowiły zmiany SIWZ.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa