Wsparcie procesu otwarcia ofert (również elektronicznego).

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest czynność otwarcia ofert. Głównie z uwagi na fakt, że jest to czynność jednorazowa, nie można jej powtórzyć, a popełnione błędy są niemalże nie do usunięcia.

Wielokrotnie wspieramy zamawiających asystując przy otwarciu ofert. Dbamy o prawne zabezpieczenie tych czynności i na bieżąco reagujemy na pojawiające się problemy.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa