Przygotowanie oświadczeń o zastrzeżeniu części oferty

Przygotowanie oświadczeń o zastrzeżeniu części oferty i zawartych tam informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Niejednokrotnie sukces wykonawcy opiera się na jego know-how, posiadanej technologii, zasobach ludzkich czy relacjach z dostawcami. Z uwagi na swoją wartość, takie informacje powinny być bezwzględnie chronione.

Zdając sobie z tego sprawę, przygotowujemy skuteczne pisma do zamawiających, w których zastrzegamy informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W pismach wykazujemy, dlaczego dane informacje winny być zastrzeżone oraz przedstawiamy spełnienie wszystkich wymaganych prawem przesłanek.

Opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu, dodatkowo wspartymi orzecznictwem oraz doktryną, obsługiwani przez nas wykonawcy nie są zobligowani do przedstawiania innym uczestnikom postępowania informacji bezwzględnie posiadających dla nich wartość gospodarczą.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa