Wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania

Wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania zamawiającego w zakresie złożonej oferty.

Po stronie zamawiającego mogą powstać wątpliwości, co do treści złożonej oferty. W związku z tym, należy być gotowym na ewentualne wezwanie do udzielenia wyjaśnień.

Wspieramy wykonawcę w sporządzeniu takich dokumentów, które stanowią faktyczną odpowiedź na pytania postawione przez zamawiającego. Dbamy również o to, aby odpowiedzi te nie stały się podstawą do uznania przez zamawiającego, że złożona oferta nie spełnia wymogów SIWZ i winna być z tego powodu odrzucona.

Z naszego doświadczenia wynika, że prawna pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na wezwanie np. w zakresie wyjaśnienia oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, jest często kluczowa, aby utrzymać w postępowaniu ofertę wykonawcy i w efekcie pozwolić, by była ona poddana punktacji przez zamawiającego.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa