Analiza oświadczenia zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty

Analiza oświadczenia zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty, oświadczenia o wykluczeniu wykonawcy z postępowania pod kątem ich zgodności z prawem oraz możliwości ewentualnego zaskarżenia czynności zamawiającego.

Z punktu widzenia wykonawcy, czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynność wykluczenia z postępowania są kluczowymi elementami. Należy pamiętać, że brak wyboru danej oferty lub wykluczenie wykonawcy nie zamyka jeszcze drogi do uzyskania zamówienia.

Dzięki wsparciu Kancelarii w zakresie analizy uzasadnienia wyboru oferty najkorzystniejszej lub wykluczenia z postępowania, wykonawca zyskuje szansę na złożenie do Krajowej Izby Odwoławczej skutecznego odwołania.

Właściwa analiza dokumentacji może jednoznacznie wykazać, że  podejmując decyzję zamawiający popełnił błąd. Dzięki wiedzy naszego zespołu niejednokrotnie udowodniliśmy, że czynności podejmowane przez zamawiających były błędne i sprzeczne z przepisami.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa