Analiza ofert pod kątem zgodności z przepisami oraz SIWZ

Analiza ofert złożonych przez wykonawców pod kątem zgodności z przepisami oraz SIWZ, ukierunkowana na wybór oferty najkorzystniejszej, w tym sporządzanie dokumentacji związanej ze złożonymi przez wykonawców ofertami m.in. wezwań do złożenia wyjaśnień czy przedłożenia brakujących dokumentów.

Aktywnie uczestniczymy w analizie ofert złożonych przez wykonawców i wyborze oferty najkorzystniejszej.

W tym kluczowym momencie postępowania, wspólnie z zamawiającym dokonujemy analizy ofert pod kątem merytorycznym oraz prawnym. Na bieżąco konsultujemy powstałe wątpliwości oraz formułujemy niezbędne dla postępowania pisma, które wysyłane są do wykonawców.

 

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa