Analiza wyroku KIO pod kątem zasadności złożenia skargi

Analiza wyroku Krajowej Izby Odwoławczej pod kątem zasadności złożenia skargi do Sądu Okręgowego. Reprezentowanie przed Sądem Okręgowym obejmujące:

- przygotowanie skargi do Sądu Okręgowego (w przypadku wniesienia skargi przez wykonawcę odpowiednio odpowiedzi na skargę),

- udział i prawne wsparcie w trakcie rozprawy.

Zgodnie z prawem, postępowanie odwoławcze jest dwuinstancyjne, a orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie jest ostateczne.

W związku z powyższym, na zlecenie zamawiającego dokonujemy analizy uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiającemu przygotowujemy  streszczenie oraz przedstawiamy rekomendację w zakresie skuteczności potencjalnego wniesienia skargi do Sądu Okręgowego.

Jesteśmy odpowiedzialni za sporządzenie skargi, złożenie jej do sądu, a następnie reprezentowanie skarżącego na rozprawie, przedstawiając argumenty przemawiające za jej uwzględnieniem.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa