Sporządzenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Sporządzenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz jego złożenie w Krajowej Izbie Odwoławczej i przekazanie kopii zamawiającemu.

Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą obejmujące udział w posiedzeniu i prawne wsparcie w trakcie rozprawy, a także ewentualne sporządzenie stanowiska wykonawcy, które składane jest w Krajowej Izbie Odwoławczej w trakcie rozprawy.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę wykonawcy w trakcie postępowania odwoławczego. Wspólnie z wykonawcą analizujemy czynności zamawiającego i przygotowujemy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne, formalne i organizacyjne – włączając w to samo złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W kolejnym etapie reprezentujemy wykonawcę przed Krajową Izbą Odwoławczą. W trakcie wcześniejszych spotkań z wykonawcą zespół Kancelarii ustala taktykę i strategię, jaką należy obrać w trakcie rozprawy. Każdorazowo dochodzi do kilku spotkań/telekonferencji z wykonawcą, aby zapewnić należytą reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą. W razie zaistnienia takiej potrzeby, przygotowujemy dodatkowe stanowisko, które jest przedkładane na rozprawie Krajowej Izbie Odwoławczej oraz uczestnikom postępowania.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa